Domové schôdze sa skrátia, hlasovanie sa ale skomplikuje

Novela mala zjednodušiť a sprehľadniť právnu úpravu rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Odstrániť sa tiež mali výkladové problémy súvisiace so správou bytových domov.

Tento cieľ sa podľa Združenia bytového hospodárstva (ZBHS) podarilo dosiahnuť iba čiastočne. Prínosom je napríklad určenie  povinnosti správy domu dňom prvého prevodu vlastníctva v dome, rozšírenie základných definícií v zákone o pojmy garáž, garážové stojisko a skladový priestor.Vlastníci bytov určite uvítajú, že po novom  budú  môcť nielen nahliadnuť do dokumentácie týkajúcej sa bytového domu, ale si aj z tejto dokumentácie robiť výpisy a kópie.  Správca aj spoločenstvo budú povinné viesť evidenciu všetkých prijatých  rozhodnutí v dome vrátane zápisníc zo zhromaždení a schôdzí vlastníkov, evidenciu súdnych sporov, a zákon vymedzuje aj okruh dokumentácie, ktorá musí byť odovzdaná novému správcovi alebo predsedovi spoločenstva v prípade zmeny správcu domu.

Podobné články

Nedávne články

Obľúbené články